Dali MSENSOR 02 Multi-cảm biến cho hệ thống DALI

cảm biến cho hệ thống DALI điều khiển thông minh của Tridonci Áo. Cảm biến cho hệ thống DALI là 1 dạng điều khiển thông minh cho nhà hay khách sạn.